051/370188 [email protected]

VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Ondernemingsgegevens
  Zoete Droompjes, Lodorp 1, 9880 Lotenhulle
  BTWnr: BE 0648.451.334
  Telefoon: 051/370188
  Webshop: www.zoetedroompjes.be

 2. Algemene Bepalingen
  De elektronische webwinkel van Zoete Droompjes, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel in de Marcel Buijzestraat 12, 9880 Lotenhulle (België), BTW BE 0648.451.334, biedt haar klanten de mogelijkheid om confectie online aan te kopen.
  Onderhavige Algemene Voorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle artikelen uit het webshopassortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Zoete Droompjes.
  De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. Indien de klant niet akkoord is met deze Voorwaarden, dan is het aangeraden geen aankopen te doen bij Zoete Droompjes.

 3. Prijs
  Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
  De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 4. Aanbod
  Elk aanbod staat open voor klanten die woonachtig zijn in België.
  De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
  Ondanks het feit dat de webwinkel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
  Zoete Droompjes is wat de juistheid, actualisering, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Zoete Droompjes is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
  Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Zoete Droompjes.
  Zoete Droompjes is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

 5. Online Aankopen
  De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Zoete Droompjes assortiment online aan te kopen.
  De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  •  via kredietkaart

  •  via bankcontact

 6. Eigendomsvoorbehoud
  De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Zoete Droompjes.
  Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Zoete Droompjes te wijzen, bijvoorbeeld aan iedereen die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 7. Klachten
  Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, anders vervalt elk recht op compensatie.

 8. Garantie

  a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
  Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
  Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
  Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

  b. Algemeen
  Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
  Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis, op een ander adres of in een afhaalpunt zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met Zoete Droompjes waarna de klant het artikel terug dient te bezorgen aan Zoete Droompjes.
  Elk gebrek dient binnen 14 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
  De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op beschadigingen die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.
  Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
  Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
  De garantie is niet overdraagbaar.

 9. Herroepingsrecht
  De consument heeft het recht aan Zoete Droompjes mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. OPGELET het is niet mogelijk om solden/afgeprijsde artikelen te retourneren!
  Het terugsturen dient op eigen kracht van de consument te gebeuren.
  Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Na ontvangst van de retourzending zal de terugbetaling worden verwerkt via dezelfde betaalmethode die u oorspronkelijk heeft gebruikt.
  Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen

  • artikelen waarvan het etiket is verwijderd

  • artikelen die geuren bevatten van parfums of andere

 10. Zoete Droompjes Klantendienst
  De Zoete Droompjes klantendienst is bereikbaar via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres:
  Zoete Droompjes
  Lodorp 1, 9880 Lotenhulle.

 11. Wijziging Voorwaarde
  Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Zoete Droompjes. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
  Zoete Droompjes kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

 12. Bewijs
  De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

 13. Toepasselijk Recht – Bevoegde Rechter
  Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd.

 14. Intellectueel Eigendomsrecht
  De volledige Zoete Droompjes website inclusief teksten, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is onze eigendom of de eigendom van verwante ondernemingen, licentienemers en/of contentproviders. Deze zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht, en alle andere vormen van intellectueel eigendomsrecht. Ze mogen uitsluitend met de toestemming van Zoete Droompjes gebruikt worden.

 15. Beperkte Aansprakelijkheid
  Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor virussen of schade aan je computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van deze website, of het downloaden van materiaal van deze website.